Si Marlon ay may masidhing paglilingkod sa gawain ng Panginoon at may sapat na kakayanan para atasan ng iba’t ibang uri ng instrumento sa loob ng simbahan. Siya ay kasalukuyang namamahala ng “Young Adults Ministry” sa Shekinah Global Harvest Church at may marubdob na hangaring tulungan silang maunawaan ang pagkatawag sa kanila ng Panginoon. Higit sa lahat, si Marlon ay may pagnanasang maging manunulat  upang maging kaparaanan ng pagpapalaganap ng salita ng Diyos.